facebook RSS # #

30.07.2014 00:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
Kraje UE wstępnie uzgodniły sankcje sektorowe wobec Rosji   •  Palestyńczycy poinformowali we wtorek o co najmniej 100 ofiarach izraelskich operacji zbrojnych w strefie Gazy    •  Premier Holandii zwrócił się do prezydenta Ukrainy z apelem o wstrzymanie walk w rejonie miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu   •  W walkach w Bengazi we wschodniej Libii zginęło 30 osób   •  W terrorystycznym ataku na terenie zamieszkanego przez Ujgurów regionu Chin zginęło kilkadziesiąt osób   •  Wystrzelony z terytorium Ukrainy pocisk karabinowy trafił na Podkarpaciu w dom położony w pobliżu granicy    •  Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział ograniczenie świadczeń dla imigrantów z UE do trzech miesięcy    •  Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT   •  Zamachowiec samobójca zabił kuzyna prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja   •  Pomimo apeli ONZ o wstrzymanie ognia Izrael kontynuuje bombardowanie strefy Gazy. W nocnym nalocie zginęło 26 Palestyńczyków   •  
 
2012-11-07 16:50       aktualizacja: 2012-11-07 17:34
  A A A

Przedszkolne dotacje

Przedszkolne dotacje
Fot. K. Kubicka-Żach

Proponujemy dotację na przedszkola, ponieważ chcemy, aby całość środków została wykorzystana przez samorządy na rozwój i poprawę jakości wychowania przedszkolnego. Subwencja mogłaby być przeznaczona również na inne cele - wyjaśnia Krystyna Szumilas.

Publikujemy zapis czatu z szefową ministerstwa edukacji, który w środę odbył się w siedzibie naszej redakcji.


Krystyna_Szumilas: Serdecznie witam wszystkich Internautów! Zapraszam do zadawania pytań!

Bob: Czy to już pewne, że pieniądze na przedszkola trafią do JST w formie dotacji? Czy rząd może jeszcze zmienić zdanie? Czy to rozważa?
Krystyna_Szumilas: Proponujemy dotację, ponieważ chcemy, aby całość środków została wykorzystana na rozwój i poprawę jakości wychowania przedszkolnego. Dlatego dotacja jest najlepszą formą.

Marek: Dlaczego właściwie rząd zdecydował się na taką formę przekazania jst pieniędzy na przedszkola? Dlaczego dotacja, a nie subwencja?
Krystyna_Szumilas: Wyjaśniłam już wyżej. Zależy nam na tym, aby całość środków została przeznaczona na wychowanie przedszkolne, a subwencja mogłaby być wykorzystana również na inne cele.

Wieslaw_Soltysia: Pani Minister następuje systematyczne zamykanie szkolnych stołówek i mam pytanie: czy Pani minister w tej sprawie podejmie działania, by ten proceder uprawiany przez JST wyhamować? Czy samorząd może zamknąć już istniejącą stołówkę?
Krystyna_Szumilas: Zależy mi na tym, aby uczniowie mieli możliwość skorzystania z posiłku w szkole, tam gdzie to jest potrzebne. Dbamy też o to, aby cena posiłków nie była wygórowana, dlatego przy zmianach przepisów, dotyczących VAT, MEN zgłosił uwagę, aby posiłków wydawanych w stołówkach nie obejmować wyższą stawka VAT. Forma organizacji żywienia w szkole zależy od decyzji samorządu.

 AlicjaM: W jaki sposób będzie wyliczana dotacja na wychowanka przedszkola? Na podstawie stanu z ubiegłego roku? Na wszystkie dzieci, czy tylko na te, które mają obowiązek przedszkolny? Kiedy będziemy wiedzieć, jaka konkretnie kwota zasili w przyszłym roku budżet jst.
Krystyna_Szumilas: Dotacja na rok 2013 będzie udzielana na każde dziecko, które we wrześniu 2012 roku uczestniczyło w wychowaniu przedszkolnym i jest wykazane w SIO. Chcę podkreślić, że dotacja nie będzie obejmowała tylko dzieci w przedszkolach, ale również te, które są w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - publicznych i niepublicznych.

W 2013 r. będzie to kwota 333 zł za okres od września do grudnia. Natomiast w następnych latach będzie w wysokości odpowiednio: w 2014 r. - 1136 zł na jedno dziecko w wychowaniu przedszkolnym, w 2015 r. - 1398 zł, a w 2016 r. - 1433 zł. W następnych latach będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji.

Ta propozycja jest zapisana w założeniach do zmiany ustawy o systemie oświaty, które są obecnie konsultowane. Oczywiście wysokość dotacji na dany rok budżetowy będzie zależała od liczby dzieci wykazanych w SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego.

Samorzadowiec: Dlaczego utrzymywany jest niesprawiedliwy i demotywacyjny system średnich wynagrodzeń? Art. 30 KN znacząco przyczynił się do zwolnień nauczycieli, gdyż obecnie bezpieczna jest realizacja jak największej liczby zajęć w formie godzin ponadwymiarowych.
Krystyna_Szumilas:  Dodatek uzupełniający powinien być wypłacany jedynie w sytuacji wyjątkowej. Samorząd ma możliwość motywowania nauczycieli poprzez przyznanie wyższych dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i innych. Może zwiększyć fundusz nagród i wypłacić je przed końcem roku, co spowoduje, że nie będzie musiał wyrównywać wynagrodzeń do średnich.

To oczywiście wymaga monitorowania wysokości wynagrodzeń nauczycieli w ciągu całego roku kalendarzowego, ale też pozwala na racjonalne i motywujące dysponowanie środkami na wynagrodzenia.

Aneta_Rozenbajger: Co z nauczycielami bibliotekarzami? Projekt samorządowców wyrzuca nas z KN, ministerstwo milczy w tej sprawie. Czy jest sens, abym kończyła staż na nauczyciela dyplomowanego, skoro mogę we wrześniu 2013 roku zostać wyrzucona z KN?
Krystyna_Szumilas: Namawiam do podnoszenia kwalifikacji. Jeżeli chodzi o zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, to powołałam zespół, składający się z przedstawicieli korporacji samorządowych i związków zawodowych. Zadaniem zespołu jest wypracowanie propozycji zmian w KN. Do końca roku przedstawię konkretne, przedyskutowane z zespołem zmiany.

Ewa: Czy możliwym jest niezwracanie rodzicom pieniędzy, kiedy dziecko nie uczęszcza do przedszkola za dodatkowe godziny, tylko naliczanie opłaty tak jak w deklaracji? I taki zapis jest w umowie z Rodzicem.
Krystyna_Szumilas: Jeżeli dziecko nie uczestniczy w zajęciach, to obowiązkiem dyrektora jest zwrócenie opłaty za dodatkowe godziny. Takie stanowisko zajmują również sądy. Nie można pobierać od obywatela opłat za niezrealizowaną usługę.

 dyrektor_ZEASu: Dlaczego nie można łączyć w zespoły żłobków z przedszkolami? We wrześniu 2014 r. pozostanie wiele wolnych miejsc w przedszkolach, które można by wykorzystać na żłobki. W obecnych realiach prawnych istnieje konieczność tworzenia odrębnych jednostek
Krystyna_Szumilas: W przygotowywanej przez MPiPS nowelizacji przepisów, dotyczących funkcjonowania żłobków, zaproponowano możliwość łączenia żłobków z przedszkolami. Projekt jest w konsultacjach społecznych.

ksiegowy: Kiedy samorządy otrzymają środki na wyższą składkę rentową? Opóźnienie może uniemożliwić odpowiednio wczesne przyjęcie do budżetów JST tych środków.
Krystyna_Szumilas: Środki zostaną przekazane do 25 listopada, w terminie ostatniej raty subwencji oświatowej na rok 2012.

Oswiatowiec: Dlaczego Gmina, która zapewnia miejsca dzieciom w przedszkolach w swojej gminie, ma płacić innej za "fanaberię rodziców", którzy odprowadzają dzieci do przedszkoli w innej gminie?
Krystyna_Szumilas: Zgodnie z prawem to rodzice decydują, do jakiego przedszkola lub jakiej szkoły zapiszą swoje dziecko. To prawo rodziców. Warto również zauważyć, że gmina, w której mieszka rodzic, ma wpływy z podatków od tego rodzica.

skarbnik_gminy: Dlaczego wynagrodzenia nauczycieli wypłacane są z góry przed wykonaniem pracy, a nie z dołu po jej wykonaniu? Czy jest to zgodne z art. 80 kodeksu pracy który mówi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną?
Krystyna_Szumilas: KN jest aktem prawnym inaczej regulującym tę kwestię, dlatego nie obowiązuje w tym przypadku art. 80 kodeksu pracy.

skarbnik_gminy: i czy jest to dodatkowo zgodne z konstytucją mówiącą, że wszyscy są równi wobec prawa?
Krystyna_Szumilas: Nauczyciel nie dostaje wynagrodzenia dwa razy za ten sam miesiąc - dostaje wynagrodzenie raz, na początku miesiąca.

 Babcia: Pani Minister, czy posyłanie dzieci dwuletnich do przedszkola to dobry pomysł? Dla nich powinny być żłobki. Czy nauczyciele przedszkolni dadzą sobie radę z takimi maluchami? Czy dwulatki będę w tej samej grupie, co starsze dzieci?
Krystyna_Szumilas
: Obecnie w przedszkolach mamy ponad 26 tys. dzieci dwuletnich. Za każdym razem o wcześniejszym przyjęciu dziecka do przedszkola decydują rodzice i dyrektor przedszkola. Nie każde dziecko dwuletnie może zostać przyjęte do przedszkola.

kij: Kiedy wreszcie samorządy zaczną być poważnie tratowane jako główni partnerzy, a nie na równi ze związkami zawodowymi, które myślą wyłącznie o własnej kieszeni, a nie o efektywności wydawania pieniędzy publicznych na oświatę?


Kiedy będzie można połączyć w małej gminie wszystkie szkoły w jedną? Po co właściwie dzisiaj są Kuratoria, udające nadzór pedagogiczny, skoro kontrolują wyłącznie historyczne dokumenty, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistym nauczaniem?
Krystyna_Szumilas: Bardzo poważnie traktuję samorządy. Bardzo poważnie traktuję również sprawę podnoszenia jakości edukacji. Efektywne wydawanie środków jest ważne, ważne są również efekty nauczania.


Zmieniliśmy nadzór pedagogiczny, tak aby nie koncentrował się na kontrolowaniu dokumentów, ale na istotnych działaniach podejmowanych przez szkoły dla podnoszenia jakości kształcenia. Stąd ewaluacja i inne zorganizowanie nadzoru prawnego.

sekr72: kiedy będzie informacja o podziale rezerwy subwencji oświatowej na wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli?
Krystyna_Szumilas: Do 16 listopada zespół KWRiST zaproponuje sposób wykorzystania rezerwy, a środki zostaną wypłacone do końca listopada.

Marek_Lasocki_wojt: Po co utrzymywać fikcję dodatkowych 2 godzin pracy nauczycieli zapisaną w karcie nauczyciela? Dlaczego nie może być normalnie, tzn. pensum dydaktyczne wyższe o 2 godziny niż obecnie?
Krystyna_Szumilas: Te godziny są obowiązkowe dla nauczyciela i dyrektor odpowiada za kontrolę ich realizacji. Nad działalnością dyrektora w tym zakresie nadzór sprawuje wójt. Warto również wspomnieć, że celem tych godzin jest rozwijanie zainteresowań i udzielanie dodatkowej pomocy uczniom. Pensum dydaktyczne przeznaczone jest na realizację ramowych planów nauczania.

 Tosia: Dlaczego pensum dla 5 i 6latków jest różne, skoro podstawa jest ta sama-różnicujemy nauczycieli. Dlaczego brak programu np. Owoce w szkole w przedszkolach, w dalszym ciągu brak dofinansowania na ogrody zabaw podobne jak radosna szkoła? Proszę nie dzielić oświaty samorządowej i rządowej.
Krystyna_Szumilas: To pozostałość wcześniejszego rozwiązania sprzed przyjęcia ustawy o obniżeniu wieku szkolnego. Od 1 września 2014 roku wszystkie dzieci 6-letnie będą objęte obowiązkiem szkolnym.


Celem Programu Radosna Szkoła jest przygotowanie szkół na przyjęcie młodszych dzieci, co jest niezwykle istotnym zadaniem. Od przyszłego roku z budżetu państwa wspierać będziemy edukację przedszkolną.

Liczykrupa: Kiedy do gmin realnie trafią pierwsze pieniądze na prowadzenie przedszkoli? Jeszcze w 2013?
Krystyna_Szumilas: Zakładamy raty miesięczne, więc pierwsze pieniądze powinny trafić do gmin w sierpniu lub wrześniu 2013 r.

samorzadowiec: Zabierając z subwencji oświatowej środki na przedszkola?
Krystyna_Szumilas: Subwencja na rok 2013 uwzględnia wszystkie dodatkowe zadania, w tym skutki tegorocznej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Rezerwa budżetowa w wysokości 320 mln zł to dodatkowe środki na wsparcie edukacji przedszkolnej.

Krystyna_Szumilas: Dziękuję za pytania. Do następnego spotkania!


Dziękujemy Państwu za wszystkie przesłane do redakcji pytania - ze względu na ograniczenia czasowe niemożliwe było zadanie ich wszystkich. Najczęściej powtarzające się prześlemy do resortu edukacji.


oprac. /aba/


 
KOMENTARZE: 9 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2012-11-30 12:14:09
ja: To nie jest prawdą. Pracuję w nipublicznym przedszkolu i mam każdego roku szczegłową kontrol z liczby dzieci. Te informację chyba są sprzed "wieków".
 
2012-11-19 13:03:24
Ewa: Nie jest możliwe aby na jedno dziecko przekazywane były pieniądze do trzech różnych placówek! Prowadzę Niepubliczne Przedszkole i jestem rozliczana z każdego zapisanego dziecka.
 
2012-11-08 12:00:59
ekonomista: Proszę rozważyć "za i przeciw" wynagrodzeń wypłacanych z góry. Nauczyciel w szkole, przedszkolu niepublicznym nie ma tych uprawnień i żyje. Sprywatyzowanie jakiejkolwiek placówki oświatowej rozbija się o ten problem. Proszę podać sposób potrącenia z wypłaconego wynagrodzenia zwolnienia lekarskiego po którym nastąpi urlop na poratowanie zdrowia.Wielu nauczycieli ma stracić pracę, a nigdzie nie dostaną wynagrodzenia z góry, nie wszystkim należy się odprawa. Zmieńcie to póki jeszcze płacone są "13" wtedy nauczyciele nie odczują zmiany terminu wynagrodzenia. Przepis jest archaiczny.
 
2012-11-08 10:46:10
OldestWoman: Dodam do wypowiedzi o prawie rodzica do wyboru przedszkola, że gmina jego miejsca zamieszkania przesyła dotację wg kosztów wyliczonych przez gminę dotowaną, czyli tą, na terenie której znajduje się przedszkole wybrane przez rodzica, czasami o 30 % wyższych niż w gminie dotującej. Uważam to za diabelski pomysł. Taka sytuacja ma miejsce w mojej gminie. Jesteśmy gminą wiejską, w naszej gminie w ubiegłym roku 75 % kosztów bieżących na dziecko wynosiło ok. 350 zł ale gminie miejskiej płaciliśmy 470 zł bo u nich tyle wynosiły te koszty - też 75 %. Ze względu na tą różnicę rodzic nie jest opodatkowany w wyższych kwotach, a jego wybór wymaga większych nakładów finansowych. No cóż ...
 
2012-11-08 09:10:14
skarbnik: Witam. Po szumnych obietnicach ze strony rządu oraz dla ratowania placówki po zlikwidowanej szkole postawowej powstało przedszkole w którym koszt utrzymania jednego przedszkolaka wynosi 6 000 zł. Proponowana dotacja w kwocie 333 zł na jednego przedszkolaka to ok. 6 % wydatków. Proszę o indywidualne podejście do samorzadów przy wyliczaniu dotacji na przedszkolaka. W małej gminie te koszty są bardzo wysokie ponieważ liczba dzieci jest też mała a koszty funkcjonowania duże. Nadmieniam iż gminy wiejskie dopłacają do funkcjonowania placówek oświatowych conajmniej 30%. Subwencja oswiatowa nie pokrywa nawet wynagrodzeń i pochodnych. Pozdrawiam.
 
2012-11-08 08:01:06
gość: gdyby gminy zaczęły kontrolować "martwe dusze" w prywatnych przedszkolach to by się znalazły pieniądze na nowe miejsca w państwowych placówkach... jedno dziecko jest zapisane do 3 prywatnych placówek i 3 placówki otrzymują na to dziecko pieniądze.. przecież to skandal!
 
2012-11-08 07:59:50
Janina: "Krystyna_Szumilas: Zgodnie z prawem to rodzice decydują, do jakiego przedszkola lub jakiej szkoły zapiszą swoje dziecko. To prawo rodziców. Warto również zauważyć, że gmina, w której mieszka rodzic, ma wpływy z podatków od tego rodzica." JEŻELI RODZIC MA PRAWO WYBORU TO NIECH ZA NIE PŁACI, A NIE OBCIĄŻA GMINĘ.
 
2012-11-08 07:14:18
samorządowiec: Pani Minister ominęła niewygodne pytania obnażające niekompetencję ministerstwa. A na te, na które zdecydowała się odpowiedzieć, odpowiedziała na zasadzie ładnego pudełka cieszącego oko, które w środku jednak jest puste albo zawiera coś mocno niedoskonałego. I żałosne jest to, że na sprawy tak ważne dla Polski, czy społeczności lokalnych, Pani Minister poświęca aż całą jedną godzinę!
 
2012-11-07 17:39:37
Judi: Dobrze, że chociaż z tymi przedszkolami ruszy coś do przodu, bo na inne zmiany nie ma co liczyć

newsletter

TAGI

PARTNERZY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  Ministerstwo Edukacji NarodowejZwiązek Gmin Wiejskich  Związek Miast Polskich  Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .